woensdag, 11 maart 2015

Tuchtraad moet taken van AFM overnemen

Laatste nieuws Documenten & artikelen, Print deze pagina:

Bestuurlijke Vernieuwing 2015

Doordat de overheid haar bijdrage aan de toezichtkosten heeft teruggetrokken is de toezichthouder financieel volledig afhankelijk geworden van de partijen die onder haar toezicht vallen. Dit is een uiterst ongewenste situatie, omdat dit de invloed van de overheid op de toezichthouder verkleint en de stijgende toezichtkosten volledig op de sector worden afgewenteld (persbericht).

Door dit beleid komt de overheid nog meer op afstand van de toezichthouder te staan, waardoor de toezichthouder een zeer dominante rol kan gaan innemen en hiermee de persoonlijke vrijheid en continuïteit van bedrijven die onder het toezicht vallen in gevaar kan komen.

Om aan deze ongewenste situatie een einde te maken heeft CFD ingezet op bestuurlijke vernieuwing. Hiermee hoopt CFD een bijdrage te leveren aan herstel van vertrouwen, de almacht van de toezichthouder te doorbreken, effectief toezicht te bereiken en daardoor het toezicht naar de toekomst toe betaalbaar te houden. Meer hierover kunt u nalezen onderstaand visiedocument 'Orde, Tucht en Vertrouwen'.

Social Bookmarks